School of Materials Science and Engineering

Chinese Version

Location: Home > Faculty & Staff > Faculty

LIAO Qingliang

Professor at Department of Materials Physics and Chemistry


liao@ustb.edu.cn

+86-010-62334725

Jinwu Building, Room 314Published Research (English only)

[1]Qiangliang Liao, Zheng Zhang, Markus Mohr, Xiaohui Zhang, Yue Zhang, Hans-Jörg Fecht. Flexible piezoelectric nanogenerators based on a fiber/ZnO nanowires/paper hybrid structure for energy harvesting. Nano Research 2014, 7: 917-928.

[2]Qiangliang Liao, Markus Mohr, Xiaohui Zhang, Yue Zhang, Hans-Jörg Fecht, Carbon fiber/ZnO nanowire hybrid structures for flexible and adaptable strain sensors. Nanoscale, 2013, 5: 12350-12355.

[3]Peifeng Li*, Qingliang Liao*, Shize Yang, Xuedong Bai, Yunhua Huang, Xiaoqin Yan, Zheng Zhang, Shuo Liu, Pei Lin, Zhuo Kang, and Yue Zhang. In Situ Transmission Electron Microscopy Investigation on Fatigue Behavior of Single ZnO Wires under High-Cycle Strain. Nano Lett. 2014, 14: 480-485.(共同第一)

[4]Zheng Zhang*, Qingliang Liao*, Xiaoqin Yan, Zhong Lin Wang, Wenduo Wang, Xu Sun, Pei Lin, Yunhua Huang, and Yue Zhang, Functional nanogenerators as vibration sensors enhanced by piezotronic effects. Nano Research, 2014, 7: 190-198. (共同第一)

[5]Peifeng Li*, Qingliang Liao*, Zheng Zhang, Zengze Wang, Pei Lin, Xiaohui Zhang, Zhuo Kang, Yunhua Huang, Yousong Gu, Xiaoqin Yan, and Yue Zhang. Investigation on the Mechanism of Nanodamage and Nanofailure for Single ZnO Nanowires under an Electric Field. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 2344-2349. (共同第一)

[6]Xiaohui Zhang*, Qiangliang Liao*, Mingming Chu, Shuo Liu, Yue Zhang, Structure effect on graphene-modified enzyme electrode glucose sensors. Biosensors and Bioelectronics, 2014, 52: 281-287. (共同第一)

[7]Qingliang Liao, Yue Zhang, Liansheng Xia, Zhanjun Gao, Yunhua Huang, Junjie Qi, Yongqin Chang, Huang Zhang, High intensity, pulsed electron beam emission from carbon nanotube cathodes, Carbon, 2007, 45: 1471-1475

[8]Qingliang Liao, Ya Yang, Junjie Qi, Yue Zhang, Yunhua Huang, Liansheng Xia, Liang Liu, High intensity, plasma-induced electron emission from large area carbon nanotube array cathodes, Appl. Phys. Lett., 2010, 96: 073109

[9]Qingliang Liao, Yue Zhang, Yunhua Huang, Junjie Qi, Zhanjun Gao, Liansheng Xia and Huang Zhang, Explosive field emission and plasma expansion of carbon nanotube cathodes, Appl. Phys. Lett., 2007, 90: 151504, 1-3

[10]Siwei Ma, Qingliang Liao, Hanshuo Liu, Yu Song, Ping Li, Yunhua Huang and Yue Zhang, An excellent enzymatic lactic acid biosensor with ZnO nanowires-gated AlGaAs/GaAs high electron mobility transistor, Nanoscale, 2012,4, 6415-6418.

[11]Hui Qin, Qingliang Liao∗, Guangjie Zhang, Yunhua Huang, Yue Zhang, Microwave absorption properties of carbon black and tetrapod-likeZnO whiskers composites. Applied Surface Science, 2013, 286: 7-11.

[12]Wenduo Wang, Zheng Zhang, Qingliang Liao*, Tong Yu, Yanwei Shen, Peifeng Li, Yunhua Huang, Yue Zhang, Two-step epitaxial synthesis and layered growth mechanism of bisectional ZnO nanowire arrays, Journal of Crystal Growth, 2013, 363, 247-252.

[13]Qingliang Liao, Ya Yang, Junjie Qi, Yunhua Huang, Yue Zhang, Liansheng Xia, Liang Liu, Comparative study on different plasma-induced electron emission properties of ZnO nanorod and carbon nanotube arrays, EPL-Europhys. Lett., 2010, 90: 16006

[14]Qingliang Liao, Zi Qin, Zheng Zhang, Junjie Qi, Yue Zhang, Yunhua Huang, Liang Liu, Investigation on the Plasma-Induced Emission Properties of Large Area Carbon Nanotube Array Cathodes with Different Morphologies, Nanoscale Res. Lett., 2011, 6: 40

[15]Qingliang Liao, Junjie Qi, Ya Yang, Yunhua Huang, Yue Zhang, Zheng Zhang, Liansheng Xia, Morphological effects on the plasma-induced emission properties of large area ZnO nanorod arrays, J. Phys. D: Appl. Phys., 2009, 42, 215203